Regulamin

 Regulamin Sklepu Internetowego
1. Informacja o Firmie:
 Sklep internetowy działający pod adresem blueazure.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez Andrzeja Andrukonica Blue&Azure Sp. z o.o. 15-102 Białystok; ul. Bitwy Białostockiej 9 lok. 202 NIP 542-326-26-26, REGON 36580646000000, e-mail blueazure.pl@gmail.com , nr telefonu +48 85-662-31-36, tel. kom. 795-557-578,  zwaną dalej „Firmą”.
2. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe przekazywane przez klientów Sklepu są przetwarzane przez Firme.
2. Powierzone Firmie dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
– realizacji umowy zawartej z klientem Sklepu;
– informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Firmę, jeśli klient wyrazi na to uprzednią zgodę;
– jeżeli klient wyrazi na to uprzednią zgodę, dane osobowe klienta przekazywane są Grupie Allegro na zasadzie powierzenia przetwarzania tych danych na podstawie zawartej umowy. Dotyczy to zwłaszcza   adresu e-mail Klienta, na który może zostać przesłana ankieta dotycząca transakcji (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
3. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, w tym także po zalogowaniu się na stronę https://www.roboclean-bialystok.pl/.
4. Powierzone Firmie dane osobowe są przechowywane, przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm.).
5.Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO
3. Opisy i zdjęcia produktów
Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie blueazure.pl, kierowane przez Firmę do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.
4. Ceny
1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych (PLN).
2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wiążące wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez Sklep. Ceny w siedzibie Firmy mogą różnić się od cen prezentowanych na stronach Sklepu.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Każda zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie zostanie udostępniona klientowi przed złożeniem zamówienia.
4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
5. Zamówienia
1. Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę blueazure.pl.
2. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania.Informacja udzielona przez firmę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.
3. Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę 5 500 PLN i klient zawiera umowę jako przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania przelewem płatności całej kwoty wskazanej w potwierdzonym jako przyjęte do realizacji          zamówieniu.
4. Firma zobowiązana jest do dostarczenia klientowi rzeczy bez wad.
 6. Dostawa
1. Towar zamówiony w Sklepie firma dostarcza za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, bądź klient może odebrać go osobiście w siedzibie Firmy.
2. Na czas otrzymania towaru składa się:
 • Czas realizacji zamówienia – czas, który upływa od złożenia zamówienia, do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze (czyli zamówienie złożone w soboty, niedziele oraz święta zostanie przekazane do realizacji w pierwszy dzień roboczy po dniu wolnym od pracy). Czas realizacji zamówienia podany jest przy danym towarze. W przypadku braku takiej informacji, oznacza to czas realizacji „1 dzień roboczy”.
 • Czas dostawy – czas zależny od wybranego sposobu dostarczenia (przesyłka priorytetowa pocztowa zwykle dociera do adresata w ciągu 1-3 dni od nadania, przesyłka zwykłą pocztą 2-5 dni, przesyłka kurierska zazwyczaj na drugi dzień po nadaniu).
3. Czas realizacji „1 dzień roboczy” oznacza, że towar posiadamy w magazynie i jest on wysyłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty lub złożeniu zamówienia z płatnością przy odbiorze. W przypadku zaksięgowania należności lub złożenia zamówienia z płatnością przy odbiorze do godziny 9.00 rano, towary z czasem realizacji „1 dzień roboczy” zostaną nadane tego samego dnia. W wyjątkowych przypadkach towary z czasem realizacji „1 dzień roboczy” mogą zostać nadane z opóźnieniem 1 (jednego) dnia roboczego.
4. Zamówienie towarów o różnym czasie realizacji wymaga uzgodnienia pomiędzy klientem a Firmą sposobu realizacji zamówienia. Klient może podjąć decyzję o wysyłce zamówionych produktów w chwili skompletowania całości zamówienia lub wysyłce każdego towaru osobno, zgodnie z jego statusem dostępności, z uwzględnieniem wynikających z tego kosztów przesyłki, o których Firma poinformuje klienta przed podjęciem przez niego decyzji.
5. Wraz z towarem wydawane są niniejszy regulamin, faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów fakt ten klient winien niezwłocznie zgłosić Firmie w celu uzupełnienia braków.
6. Po otrzymaniu przesyłki z towarem klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować spółkę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony zaleca się spisać protokół w obecności kuriera, a uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem firmy kurierskiej na koszt Firmy lub nie odbierać przesyłki.
 7. Sposoby płatności
1.  Płatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:
 • a) Przelew na rachunek bankowy Firmy (wysyłka następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Firmy) – przed wydaniem towaru klientowi.
 • b) Gotówką w momencie odbioru towaru od przedstawiciela.
 • c) Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika – w momencie odbioru towaru.
 2. Firma może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim przypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Firmę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
3. Firma może przenieść prawa wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez klienta na piśmie pod rygorem nieważności.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy
1. Klient, dokonujący zakupu jako konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie urządzenia lub w którym wskazana przez klienta osoba trzecia, niebędąca przewoźnikiem weszła w posiadanie urządzenia.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient powinien poinformować Firmę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać ze wskazanego poniżej wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:  BLUE & AZURE 15-102 Białystok ul. I Armii Wojska Polskiego 9 lok. 202

e-mail: blueazure.pl@gmail.com , nr tel. 85-662-31-36, Kom 795-557-578
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy: ________________

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ____________________________________________
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ______________________________________________
Adres konsumenta(-ów) ______________________________________________________
Data i Podpis konsumenta(-ów) ________________________________________________
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie klient zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
4. Firma może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Firmie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient powinien odesłać lub przekazać Firmie rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Firmę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
5. Klient będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Zwrot może być dokonany przez wybranego przez klienta przewoźnika (operatora pocztowego). Rekomendujemy, by zwracając towar zadbali Państwo o prawidłowe jego zabezpieczenie – w tym celu radzimy wykorzystać oryginalne opakowanie wraz z wypełnieniem zapewniającym bezpieczny transport. Gdy klient wybierze zastosowanie opakowania zastępczego radzimy by gwarantowało ono odpowiednią ochronę towaru przed uszkodzeniem podczas transportu. Zalecamy oklejenie opakowania odpowiednimi nalepkami wskazującymi na wrażliwość towaru na wstrząsy np. „uwaga szkło”. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30 PLN.
6. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Cel wprowadzenia powyższego wymagania został określony w założeniach leżących u podstaw Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/EU z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów w następujący sposób „w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, konsument powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie.”
 9. Procedura reklamacji
 1. Klient w przypadku stwierdzenia wady objętej uprawnieniami z rękojmi lub wady objętej gwarancją może zgłosić odpowiednie żądanie do Firmy za pośrednictwem jednego z dostępnych kanałów – listownie lub osobiście: ul. I Armii Wojska Polskiego 9 lok. 202 15-102 Białystok, telefonicznie: 85-662-31-36 elektronicznie: blueazure.pl@gmail.com .
2. Firma rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.
3. W celu usprawnienia procedowania zgłoszenia reklamacyjnego, Firma zaleca, aby przed wysłaniem towaru, klient skontaktował się z serwisem Firmy, które służy pomocą w zakresie organizacji transportu urządzenia na koszt Firmy w dwie strony.
4. Rekomendujemy, by wysyłając towar zadbali Państwo o prawidłowe jego zabezpieczenie – w tym celu radzimy wykorzystać oryginalne opakowanie wraz z wypełnieniem zapewniającym bezpieczny transport. Gdy klient wybierze zastosowanie opakowania zastępczego radzimy by gwarantowało ono odpowiednią ochronę towaru przed uszkodzeniem podczas transportu. Zalecamy oklejenie opakowania odpowiednimi nalepkami wskazującymi na wrażliwość towaru na wstrząsy np. „uwaga szkło”.
5. Towar należy przysyłać z akcesoriami, które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego jego funkcjonowania.
6. Do towaru dołącza się dokładny opis wady wraz z podaną informacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana wada występuje. Umożliwi to szybszą diagnozę wady i realizację danej reklamacji. Dodatkowo klient powinien określić swoje oczekiwania reklamacyjne.
7, Do reklamowanego towaru klient winien dołączyć kserokopię gwarancji lub faktury zakupu lub innego dokumentu świadczącego o jego zakupie.
8. W przypadku, gdy towar dostarczony do Firmy nie uzasadnia realizacji uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi, a wada wynikła z winy klienta, Firma skontaktuje się z klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania z dostarczonym towarem. W szczególności Firma – według wyboru klienta – może dokonać naprawy dostarczonego towaru na wyraźne zlecenie klienta (naprawa pozagwarancyjna) oraz po uprzednim zaakceptowaniu przez klienta kwoty naprawy i kosztów transportu bądź odesłać urządzenie bez wykonywania dodatkowych czynności.
 10. Usługi posprzedażowe
 Firma informuje o możliwości świadczenia odpłatnych usług serwisu pogwarancyjnego i pozagwarancyjnego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia na warunkach każdorazowo uzgadnianych z klientem.
 11. Serwis
1. Przesyłki do serwisu należy wysyłać na adres:
 • BLUE & AZURE 15-102 Białystok ul. I Armii Wojska Polskiego 9 lok 202
2. Kontakt
 • nr telefonu +48 85-662-31-36, tel kom. 795-557-580,
 • e-mail blueazure.pl@gmial.com
 12. Informacja o alternatywnych metodach rozstrzygania sporów
W razie powstania ewentualnych sporów między klientem, będącym konsumentem a przedsiębiorcą istnieje możliwość wykorzystania pozasądowej drogi ich rozstrzygania – ADR (Alternative Dispute Resolution). Przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej działają Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie (SPSK) oraz możliwe jest wszczęcie mediacji. W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek tj. wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Na skorzystanie z alternatywnych metod rozstrzygania sporów zgodę muszą wyrazić obie strony, tj. zarówno konsument jak i przedsiębiorca.
 13. POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”
STRONA WYKORZYSTUJE DWA TYPY PLIKÓW COOKIES:
 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI „COOKIES” DO:
Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:

 • a) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
WYŁĄCZANIE PLIKÓW „COOKIES”:
 14. Postanowienia końcowe
1. Złożenie zamówienia wymaga uprzedniej akceptacji niniejszego regulaminu.
2. Firma informuje o możliwości przerw w korzystaniu ze Sklepu zaistniałych z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
3. Korzystanie ze Sklepu jest uwarunkowane spełnieniem przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
 – Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
– minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli (w przypadku wersji mobilnej 320 x 480 pikseli),
– do otwarcia faktury elektronicznej wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, takie jak Adobe Acrobat Reader,
– do obsługi zamówienia wymagane jest posiadanie przez klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemu Sklepu.
5.  Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem blueazure.pl i obowiązuje przez czas nieoznaczony.
6. Data wejścia w życie niniejszego regulaminu: 24.05.2017 r.